Wczasy za granicą coraz chętniej wybierane

Wczasy za granicą coraz chętniej wybierane

Chyba każdy z nas lubi wakacje, urlop, brak obowiązków i beztroskie wylegiwanie się na plaży. Jest to przyjemność nie do opisania. Czasami jednak mamy dwutygodniowy urlop, a o wypoczynku na plaży możemy zapomnieć. Co nam w tym przeszkadza? W Polsce niestety nasze plany może popsuć kapryśna pogoda. Wakacje nad morzem mogą się zakończyć zajadaniem ryb w smażalniach oraz przesiadywaniem w hotelu. Aby tego uniknąć, zaleca się wczasy za granicą.

Dla­czego warto wyje­chać w dal­szą podróż?

Wiele osób od razu powie­dzia­łoby, aby spę­dzać waka­cje w Pol­sce, ponie­waż jest to piękny kraj i jed­no­cze­śnie wspie­ramy pol­skie firmy oraz pol­ską gospo­darkę. Owszem zgadzam się z tym. Pol­ska jest prze­pięk­nym kra­jem. Mogą nas zachwy­cić nie tylko tereny nadmor­skie, ale nasze pol­skie góry czy też mazury są rów­nie piękne. Nie zmie­nia to jed­nak faktu, że wypo­czy­wa­jąc w cie­płych kra­jach poza wspa­nia­łymi wido­kami, hote­lami na wyso­kim pozio­mie mamy także nie­mal w stu pro­cen­tach zagwa­ran­to­waną prze­piękną pogodę. Nikt nie chce w lipcu spa­ce­ro­wać po plaży w kurtce i ani razu nie popły­wać.

Co cie­kawe wczasy za gra­nicą nie­jed­no­krot­nie są tań­sze od waka­cji spę­dzo­nych w naszym kraju. Musimy zauwa­żyć, że wyku­pu­jąc sobie wycieczkę na przy­kład do sło­necz­nej Gre­cji mamy zagwa­ran­to­wane naj­czę­ściej w cenie loty, trans­fer do hotelu, nocleg, wyżywienie all inc­lu­sive, atrak­cje w hotelu, ser­wis pla­żowy, ubez­pie­cze­nie oraz opiekę rezy­denta. Pła­cimy na przy­kład za taki pakiet 3000 tysiące zło­tych za osobę. Mając opła­cone waka­cje nie jeste­śmy już nara­żeni na żadne dodat­kowe wydatki. Mamy wszystko wyku­pione i możemy sza­leć do woli. Wyjeż­dża­jąc na waka­cje na przy­kład do nadmor­skiej Ustki nie­stety wszystko bar­dzo dużo kosz­tuje. Żywimy się w nadmor­skich restau­ra­cjach, gdzie cza­sem jeden obiad z napo­jem może kosz­to­wać 80 zło­tych. Jeśli pomnożymy sobie tą liczbę przez człon­ków rodziny oraz tygo­dniowy pobyt to na samo wyży­wie­nie wydamy sporą kwotę. Do tego docho­dzą jesz­cze inne przy­jem­no­ści jak lody, piwo, wata cukrowa, śnia­da­nia oraz kola­cje. A gdzie jakieś atrak­cje? Sprzęt pla­żowy? Wie­czorna impreza? To wszystko są koszty dodat­kowe. Kwota koń­cowa, którą przy­szło nam zapła­cić może nawet kil­ku­krot­nie prze­kro­czyć kwotę wcza­sów za gra­nicą. Prze­myślmy sobie to oraz przekalkuluj. Na pewno wyjdą nam podobne wyniki. A jesz­cze pogodę za gra­nicą mamy gwa­ran­to­waną.

Gdzie za gra­nicą wypo­czy­wają Polacy?

Oczy­wi­ście każdy z nas ma swoje gusta, marze­nia oraz lubi inną formę wypo­czynku. Jedni z nas uwiel­biają leniu­cho­wać na plaży i dosłow­nie nie robić nic, a inni cały czas wędrowali po górach czy też po wio­skach, gdzie miesz­kają tubylcy.

Możemy jed­nak przed­sta­wić miej­sca, w któ­rych Pola­ków nie bra­kuje w okre­sie waka­cyj­nym i nie tylko. Na pewno kró­luje Egipt. Egipt jest miej­scem w Afryce, które cie­szy się sporą popu­lar­ność. Lot trwa rela­tyw­nie krótko, około 4 godzin i znaj­du­jemy się w naprawdę egzo­tycz­nym kraju. Na miej­scu cze­kają nas upały, piękne rafy kora­lowe, hotele na wyso­kim pozio­mie oraz prze­pyszne jedze­nie. Dla aktyw­nych tury­stów także znajdą się wspa­niałe wycieczki. Kto by nie chciał zwie­dzić Kairu oraz słyn­nych pira­mid? Jest to spora atrak­cja.

Bar­dzo popu­larna jest także Gre­cja i jej wyspy. Polacy uwiel­biają wypo­czy­wać na Kre­cie, Rodos czy też na Zakyn­thos. Gre­cja cha­rak­te­ry­zuje się pięk­nymi pla­żami, nie­ziem­skimi wido­kami oraz prze­pysz­nym jedze­niem. W Gre­cji możemy zwie­dzać wiele zabyt­ków, ale także możemy leżeć plac­kiem na plaży i nie będziemy się wcale nudzić.

Dla fanów lazu­ro­wej wody oraz pięk­nych wido­ków poleca się Chor­wa­cję. Chor­wa­cja nie jest daleko od Pol­ski. Dla wielu ważne jest to, że możemy poje­chać samo­cho­dem. Szcze­gól­nie dla osób, które nie lubią latać samo­lo­tem czy też z uwagi na zdro­wie latać nie mogą. W Chor­wa­cji nudzić się nie będziemy.

Polecamy także Sardynię:

Gdzie szu­kać wcza­sów zagra­nicz­nych?

Skoro już się prze­ko­na­li­śmy i chcemy pole­cieć na zagra­niczne wczasy, to musimy dobrze poszu­kać, aby się nie roz­cza­ro­wać. Na pewno pomocne okaże się dobre biuro tury­styczne. Możemy także sko­rzy­stać z oferty pośred­nika. Śmiało możemy udać się do biura sta­cjo­nar­nego czy też przej­rzeć oferty na stro­nie inter­ne­to­wej. Wyniki można fil­tro­wać według sie­bie. Możemy nawet wyszu­kać sobie oferty pod nasz budżet. Wszystko jest moż­liwe. Zanim jed­nak zde­cy­du­jemy się na kon­kretny hotel oraz na kon­kretne miej­sce, to poczy­tajmy na ten temat. Sprawdźmy co cie­ka­wego w oko­licy można zwie­dzić, gdzie się udać oraz jaką wycieczkę sobie zafun­do­wać. Zapo­znajmy się także z opi­niami o danym hotelu. Im opi­nii pozy­tyw­nych wię­cej, tym lepiej. Na pewno hotele z nega­tyw­nymi opi­niami powinny być przez nas odrzu­cane od razu. Można także pole­cić się zna­jo­mych, któ­rzy w danym hotelu czy też oko­licy odpo­czy­wali i poznać ich opi­nię. Wszystko tak naprawdę zależy od nas.

Wakacje na Sardynii
Piazza San Nicola 5
07020 Loiri SS, Włochy
+393314126886
www.wakacjenasardynii.pl