Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej?

Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej?

Większość rodzin dba o swoich seniorów, zapewniając im godziwą opiekę. Niestety coraz częściej zdarza się, że osoby starsze nie mają nikogo bliskiego lub ich dzieci wyjechały na stałe za granicę. W sytuacji jeśli ani rodzina ani gmina, w której mieszka starsza osoba nie są w stanie zapewnić całodobowej opieki, rozwiązaniem jest dom opieki dla seniora http://wiejskieklimaty.net/dom-opieki-szczecin. Czym jest taka placówka? Kto może ubiegać się o pobyt? Jak załatwić miejsce dla seniora w domu opieki?

Czym jest dom spokojnej starości?

Dom spokojnej starości http://wiejskieklimaty.net/, nazywany także domem seniora lub domem starców to placówka opiekuńcza, w której osoby w podeszłym wieku mogą zamieszkać czasowo lub bezterminowo. Dostępne są zarówno państwowe placówki, do których trzeba się zakwalifikować, jak i ośrodki prywatne. Chociaż standard poszczególnych ośrodków różni się, jednak ich jakość ulega ciągłej poprawie. Niezależnie od typu placówki, senior zyskuje poczucie bezpieczeństwa, ma zapewnione całodobowe wyżywienie, opiekę pielęgniarską i medyczną, dostęp do leków podawanych zgodnie z wytycznymi lekarskimi. Dla pensjonariuszy organizowane są zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne, tak aby podnosić ich sprawność ruchową. Warunki lokalowe są zróżnicowane. Pokoje zazwyczaj są jedno-, dwu-, trzy- lub czteroosobowe. Do niektórych obiektów można zabrać ze sobą prywatne meble, czy sprzęty. Bardzo istotne jest także otoczenie ośrodka – nierzadko seniorzy mają do dyspozycji ogród. Najwyższą jakość usług oferują prywatne domy opieki http://wiejskieklimaty.net/dom-opieki-dla-seniora-zachodniopomorskie. Są to wysoko wyspecjalizowane placówki, oferujące kompleksową opiekę nad osobą starszą oraz organizację wolnego czasu. Seniorzy mogą w nich np. korzystać z centrów odnowy biologicznej, brać udział w warsztatach i zajęciach sportowych. Oczywiście, im wyższy standard, tym wyższe opłaty za pobyt seniora w prywatnej placówce.

Kto może ubiegać się o miejsce w domu opieki?

O miejsce w państwowym domu opieki może starać się osoba wymagająca całodobowej opieki z powodu podeszłego wieku, przewlekłej choroby lub niepełnosprawności. Przy przyznawaniu miejsc brany jest ponadto pod uwagę fakt, że osoba starsza nie może samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym i niemożliwe jest zapewnienie jej pomocy w postaci usług opiekuńczych. Za przyjęciem do ośrodka przemawia także brak krewnych, którzy mogliby sprawować opiekę nad seniorem.

Wniosek o przyznanie miejsca w domu opieki

Jak załatwić dom opieki dla osoby starszej?Pierwszym krokiem w kierunku załatwienia miejsca dla osoby starszej w państwowym domu opieki jest złożenie pisemnego wniosku we właściwym ze względu na adres zamieszkania, miejskim lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. Wniosek składa osoba ubiegająca się o przyjęcie, jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba fizyczna lub prawna, za zgodą osoby ubiegającej się. Prawo do złożenia wniosku ma ponadto powiatowe centrum pomocy rodzinie oraz ośrodek pomocy społecznej. Do wniosku powinna być dołączona dokumentacja w postaci: zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia seniora i konieczności zapewnienia stałej opieki, kserokopii dokumentacji medycznej, zaświadczenia o dochodach (np. decyzja emerytalna z ZUS, ostatni odcinek renty lub emerytury) oraz ewentualnego orzeczenia o niepełnosprawności. Wymagana jest również pisemna zgoda na potrącanie z emerytury opłat za pobyt w ośrodku. We wniosku można wskazać wybrany dom opieki dla osób starszych, w którym senior chciałby zamieszkać i odpowiednio to uzasadnić.

Decyzja o przyznaniu miejsca w domu opieki seniora

Cała procedura, począwszy od złożenia wniosku, aż po podjęcie decyzji trwa około 30 dni. W wyjątkowych sytuacjach może ona ulec wydłużeniu do 60 dni. Po wpłynięciu dokumentów do ośrodka pomocy społecznej, wyznaczony pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy. Jego celem jest zweryfikowanie, czy osoba ubiegająca się o miejsce w DPS rzeczywiście pozbawiona jest możliwości opieki w miejscu zamieszkania. Decyzję o przyjęciu wydaje ośrodek pomocy społecznej, na podstawie zgromadzonych dokumentów i przeprowadzonego wywiadu środowiskowego. Osoba wnioskująca o miejsce zostaje poinformowana, do którego konkretnie domu opieki zostaje skierowana i w jakim terminie będzie przyjęta. Zazwyczaj wybierane są placówki w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu, chyba że wnioskowano o inną lokalizację i organ decyzyjny to uwzględnił. Terminy przyjęć do publicznych ośrodków pomocy społecznej są zazwyczaj bardzo odległe. Czasami jest to kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Jeżeli termin oczekiwania do wskazanego ośrodka przekracza 3 miesiące, na wniosek seniora można go przekierować do innej placówki, gdzie czas oczekiwania jest krótszy. Za pobyt w państwowym domu pomocy społecznej pobierana jest opłata. Z emerytury seniora może być potrącone maksymalnie 70%, a pozostałe 30% jest przeznaczone na własne potrzeby. Jeżeli koszt pobytu przewyższa równowartość 70% emerytury, to różnicę uiszcza rodzina seniora lub gmina.  

Prywatne domy opieki

Alternatywą dla, dofinansowywanych przez samorząd, publicznych domów opieki są placówki prywatne. W ich przypadku nie obowiązuje procedura kwalifikacyjna i konieczność ustawienia się w kolejce oczekujących na przyjęcie. W większości prywatnych placówek miejsca są dostępne od ręki. Standard opieki jest bardzo zróżnicowany, a cena zależy od lokalizacji oraz zakresu i jakości opieki.