Biuro rachunkowe – jak otworzyć?

Biuro rachunkowe – jak otworzyć?

Biuro rachunkowe – jak otworzyć? Kierunki studiów związane z bankowością, rachunkowością czy finansami cieszą się ogromną popularnością, a każdego roku wybiera je coraz większa liczba młodych ludzi. W większości przypadków program nauczania przekazuje zasady dotyczące prowadzenia biura rachunkowego. Daje to teoretyczną wiedzę do założenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej – zarówno biuro rachunkowego, jak i działalności dotyczącej doradztwa podatkowego. Jakie zatem działania należy podjąć, aby założyć biuro rachunkowe? W jaki sposób pozyskać potencjalnych klientów?

Kluczowe wymagania związane z prowadzeniem biura rachunkowego

Przede wszystkim ustawodawca wskazuje, kto może prowadzić księgi podatkowe. Przede wszystkim należy spełnić poniższe warunki. Po pierwsze posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Po drugie potwierdzić niekaralność w obrębie określonego katalogu przestępstw. Są to przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu i pieniędzmi czy papierami wartościowymi, mieniu, a także za przestępstwo skarbowe oraz za działania określone w rozdziale 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Kolejnym warunkiem jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Ponadto usługi w tym zakresie mogą wykonywać osoby znajdujące się w rejestrze biegłych rewidentów lub na liście doradców podatkowych. Czy są wyjątki od tych reguł? Tak. Dotyczą biur rachunkowych, które prowadzą wyłącznie księgi przychodów i rozchodów albo wspierają klientów w wypełnianiu zeznań i deklaracji. Tego rodzaju biura nie są zobligowane do posiadania ubezpieczenia OC. Na podstawie wprowadzonych zmian ustawodawca nie wymaga już świadectw kwalifikacyjnych ani certyfikatów księgowych. Osoby, które takie dokumenty posiadają mogą się jednak nadal nimi posługiwać. Ministerstwo Finansów prowadzi ewidencję osób, które uzyskały powyższe uprawnienia przed wprowadzeniem zmian.

Polecamy także:

Jak założyć biuro rachunkowe?

Obowiązujące przepisy umożliwiają założenie biura rachunkowego w każdej formie działalności z wyjątkiem spółki partnerskiej. Zwykle jednak przedsiębiorcy decydują się na rejestrację firmy w KRS albo założenie spółki prawa handlowego, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Oto możliwe opcje:

– jednoosobowa działalność gospodarcza. Ustawa Prawo przedsiębiorców oraz w Kodeks cywilnym regulują zasady zakładania i prowadzenia tej formy. Podstawowe założenia mówią, że właściciel działalności może być w tym przypadku tylko jeden. Ustawa nie nakłada jednak ograniczeń w liczbie zatrudnianych pracowników. To rozwiązanie optymalne dla małego przedsiębiorstwa z jednym właścicielem,

– spółka cywilna. Nie wymaga wpisu do KRS-u.  Zasady jej działania reguluje Kodeks Cywilny. Nie posiada osobowości ani zdolności prawnej. Jest jedną z najprostszych w rejestracji i prowadzeniu działalności. Prowadzona jest przez wspólników, którzy w podpisanej umowie deklarują dążenie do ustalonego wcześniej celu gospodarczego. Nie sprawdza się w przypadku dużych przedsiębiorstw. Dlaczego? W przypadku niepowodzenia jej wspólnicy ryzykują całym swoim majątkiem. Tym samym spółka cywilna jest stosunkowo rzadko wybieraną formą działalności,

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane szacunkowe wskazują, że jest to obecnie najczęściej wybierana forma zakładania własnego biura rachunkowego. Stanowi jeden z rodzajów spółek handlowych kapitałowych. W związku z tym, aby ją otworzyć niezbędny jest kapitał w wysokości minimum 5.000 zł. To kwota, która jest wymagana w celu zgłoszenia spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Reguły jej założenia i prowadzenia, podobnie jak w innych przypadkach, reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. ma osobowość prawną, np. może pozywać i być pozywaną. Kolejną różnicą jest to, że jej współwłaściciele nie odpowiadają za zobowiązania finansowe spółki. Wierzyciel posiada prawo, by przeprowadzić egzekucję wyłącznie z majątku spółki. Jej wartość nie może przekraczać wysokości kapitału zakładowego, co wynika z umowy. Natomiast umowa podpisana między wspólnikami podpisywana jest jako akt notarialny. Najważniejszą informacją o tego rodzaju spółce jest jednak posiadanie przez nią osobowości prawnej. To nakłada na nią obowiązek prowadzenia pełnej księgowości.

Jak określić PKD dla biura rachunkowego?

Rejestrując biuro rachunkowego, należy określić konkretny kod PKD. W tej sytuacji będzie to 69.20.Z, czyli działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe. Ponadto zapis ten obejmuje tworzenie sprawozdań i bilansów finansowych, a także księgowanie różnego rodzaju transakcji gospodarczych (prowadzonych na zlecenie). Co więcej doradzanie w kwestiach podatkowych i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi. Kolejnym obowiązkiem wynikającym z tego kodu jest kontrola i stwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych, a także tworzenie sprawozdań o dochodach osób i firm w celach podatkowych.

W większości przypadków studia dają gruntowną wiedzę w zakresie tego rodzaju działań. Jednak dopiero doświadczenie i praktyka zawodowa właściwie przygotowują do prowadzenia biura rachunkowego.